artykuł nr 26

Informacja

obrazek
artykuł nr 27

Informacja

obrazek
artykuł nr 28

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 10...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 27 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 10 czerwca 2014 roku (tj. wtorek) o godz. 7:30 w sa...
artykuł nr 29

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 3 czerwca...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 3 czerwca 2014 roku ( tj. wtorek ) o godz. 13...
artykuł nr 30

Zaproszenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 27 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą  Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 14 maja 2014 roku (tj. środa) o godz. 1430 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok,
   b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Opatów na lata 2014 – 2029.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski, sprawy różne.
 6.  Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.
   
  Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
 
/ mgr Tomasz Staniek /