artykuł nr 21

Uchwała Nr LIX/453/2014

zmieniajaca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
artykuł nr 22

Uchwała Nr LIX/452/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2014 - 2029
artykuł nr 23

Uchwała Nr LIX/451/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
artykuł nr 24

Uchwała Nr LVIII/450/2014

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody
artykuł nr 25

Uchwała Nr LVIII/449/2014

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 232 położonej w Kobylanach