artykuł nr 51

Uchwała Nr XI/91/2015

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników
artykuł nr 52

Uchwała Nr XI/90/2015

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
artykuł nr 53

Uchwała Nr X/89/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wymysłów"
artykuł nr 54

Uchwała Nr X/88/2015

w sprawie przytąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 55

Uchwała Nr X/87/2015

w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów