artykuł nr 61

Uchwała Nr X/81/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029
artykuł nr 62

Uchwała Nr X/80/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 63

Uchwała Nr X/79/2015

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
artykuł nr 64

Uchwała Nr X/78/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2014 rok
artykuł nr 65

Uchwała Nr IX/77/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przesatrzennego Miasta i Gminy Opatów