artykuł nr 91

Uchwała Nr VII/51/2015

w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty
artykuł nr 92

Uchwała Nr VII/50/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 93

Uchwała Nr VII/49/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029
artykuł nr 94

Uchwała Nr VII/48/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
artykuł nr 95

Uchwała Nr VII/47/2015

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 256/1 położonej w Tudorowie