artykuł nr 16

Uchwała Nr XIV/126/2015

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
artykuł nr 17

Uchwała Nr XIV/125/2015

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
artykuł nr 18

Uchwała Nr XIV/124/2015

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2016 rok"
artykuł nr 19

Uchwała Nr XIV/123/2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Opatów na lata 2016-2018
artykuł nr 20

Uchwała Nr XIV/122/2015

w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Opatów na lata 2016-2021