artykuł nr 1

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.

artykuł nr 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis w 2016 roku.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 42/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

artykuł nr 4

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o przebiegu wykonania budżetu Gminy za IV kwartał 2016 roku

artykuł nr 5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA 2016 ROK, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 ROK