artykuł nr 1

Decyzja G.II.6824.34.2016

Załączniki:
Decyzja G.II.6824.34.2016MB
artykuł nr 2

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 grudnia 2016 roku (tj. piątek ) o godz. 12.30 w sali k...
artykuł nr 3

informacja

obrazek
artykuł nr 4

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE

obrazek