artykuł nr 61

Informacja

obrazek
artykuł nr 62

Informacja

artykuł nr 63

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w planów

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) oraz w związku z:

1) Uchwałą nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego,

2) Uchwałą nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów zmienioną Uchwałą Nr XV/136/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2015 roku,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Opatów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od  16.05. do 15.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Opatów przy ul. Plac Obrońców Pokoju 34 w Opatowie, pokój nr 5 w godzinach od 8.00 do 14.30.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Opatów przy ul. Plac Obrońców Pokoju 34 (sala nr 5.) o godz. 15.00 dla zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów oraz o godz. 16.00 dla zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Opatów (na adres ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2016 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do Burmistrza Miasta Opatów (ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2016 r. Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię (lub nazwę), adres, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

 /- / Andrzej Chaniecki

 

 

 

 

artykuł nr 64

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 353), uchwały Nr X/85/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.05. do 15.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, pokój nr 5 w godz. od 8.00 do 14.30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów odbędzie się w dniu 02.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34 (sala nr 5) o godz. 14.00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2016 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w Kancelarii Urzędu lub na jego adres. Uwaga powinna zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2016 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w Kancelarii Urzędu lub na jego adres. Wniosek lub uwaga powinna zawierać nazwisko, imię (lub nazwę), adres, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Opatów.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

/- / Andrzej Chaniecki

 

Załączniki:
kierunki29 MB
uwarunkowania17 MB
prognozaMB
kierunki tekst718 KB
uwarunkowinia tekstMB
artykuł nr 65


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIEpodaje do wiadomości, że  na żądanie  Pana Romana Basaka ul. Puławska 24/12, 20-046 Lublin, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., Oddział  Rzeszów ul. 8-Marca 35-065 Rzeszów , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia na działce nr 106 –droga wojewódzka nr 757 relacji Opartów-Stopinica w km ok. 3+950 w miejscowości Czerników Opatowski


  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się  – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

 

 

  Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki

ID.II.6733.3. 2016