artykuł nr 26

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 14.09.2016 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.3.2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie ,przebudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej na zakład opiekuńczo-leczniczy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowa i przebudowa infrastruktury technicznej, budowa parkingu do 100 miejsc postojowych  wraz z układem komunikacyjnym. Wykonanie odwiertów pionowych o głębokości do 99,00 m  pod lokalizacje gruntowych wymienników ciepła, budowa zbiornika o pojemności 80,00m3 na odprowadzenie ścieków sanitarnych na działkach nr 70 i 71 w Brzeziu
 

Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki
 

RMKG.XI .6733.3.2016

 

artykuł nr 27

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
 


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 r poz. 23) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE


 
Podaje do wiadomości, że w dniu 9.09.2016 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.4.2016 dla inwestycji polegającej na

budowie  sieci wodociągowej w miejscowości Wąworków ? 90 o długości około 85,00m  zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 246/1 i 246/2 w miejscowości  Wąworków.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki
 


 

 RMKG.XI .6733.4.2016

 

artykuł nr 28

Obwieszczenie

artykuł nr 29

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz § 27 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 sierpnia 2016 roku (tj. wtorek) o godz. 14.00 w sali konferen...
artykuł nr 30

Informacja

obrazek