artykuł nr 31

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego dokumentu planistycznego.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 353, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Opatowie uchwały Nr XXI/187/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego dokumentu planistycznego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów.
Wnioski do zmiany wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane do dnia 9.09.2016 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta i Gminy Opatowie; ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Opatów. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
/-/Andrzej Chaniecki

artykuł nr 32

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 23  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami)
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE


Podaje do wiadomości, że na żądanie Pani Agnieszki Mikołajczyk ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a, Oddział  Rzeszów  ul. 8-Marca zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

na  budowie sieci elektroemergetycznej SN i nN 0,4kV, budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nN-15/0, 4kV Podole III w ramach inwestycji ,, Budowa 4 szt. Stacji trafo SN/nN 15/04kV w msc. Podole gm. Opatów wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN wykonanie rozcięć w istn. Linii nN Podole „w miejscowości Podole gm. Opatów na działkach 15/4,23/2,162/1,163,164,165/1165/2,166,54/1,52.

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24
Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki
 

artykuł nr 33

OBWIESZCZENIE

artykuł nr 34

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 budowie  sieci wodociągowej w miejscowości Wąworków ? 90 o długości około 85,00m  zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 246/1 i 246/2 w miejscowości  Wąworków.

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki

RMKG.XI.6733.4.2016

artykuł nr 35

Decyzja G.II.6824.9.2016

Załączniki:
Decyzja G.II.6824.9.2016MB