artykuł nr 56

Uchwała Nr XX/180/2016

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1369/5 i 1669/4 położonej w Opatowie
artykuł nr 57

Uchwała Nr XX/179/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/163/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów oraz planów miejscowych
artykuł nr 58

Uchwała Nr XX/178/2016

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody
artykuł nr 59

Uchwała Nr XX/177/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 - 2035
artykuł nr 60

Uchwała Nr XX/176/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok