artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 grudnia 2017 roku ( tj. piątek ) o godz. 13.00 w ...
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW o przystąpieniu do sporządzania Zmiany Nr 2 w Miejscowym Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 3

Decyzja G.II.6824.57.2017

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257 ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )
artykuł nr 5

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 listopada 2017 roku ( tj. wtorek ) o godz. 12.00 w sali...