artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXIX/330/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2017-2035
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXIX/329/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXIX/328/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Opatowie
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIX/327/2017

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Opatów, trybu prowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzytstania dotacji
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXIX/326/2017

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów