artykuł nr 76

Uchwała Nr XXIX/255/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Opatów
artykuł nr 77

Uchwała Nr XXIX/254/2017

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
artykuł nr 78

Uchwała Nr XXIX/253/2017

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3
artykuł nr 79

Uchwała Nr XXIX/252/2017

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”
artykuł nr 80

Uchwała Nr XXIX/251/2017

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie