artykuł nr 46

Uchwała Nr XXXIII/285/2017

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
artykuł nr 47

Uchwała Nr XXXIII/284/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2016 rok
artykuł nr 48

Uchwała Nr XXXII/283/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2017-2035
artykuł nr 49

Uchwała Nr XXXII/282/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
artykuł nr 50

Uchwała Nr XXXI/281/2017

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata