artykuł nr 1

w dniu 21 grudnia 2017 roku

w dniu 21 grudnia 2017 roku ( tj. czwartek ) o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów,

  b) ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały

przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów,

  c) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na

  terenie Gminy Opatów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
  i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 2

w dniu 21 grudnia 2017 roku

w dniu 21 grudnia 2017 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok,

  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Opatów na lata 2017 – 2035,

 c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Opatowie.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 3

w dniu 21 grudnia 2017 roku

w dniu 21 grudnia 2017 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania   Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w Gminie Opatów na lata 2018 –  2022.

2. Sprawy różne.

 

artykuł nr 4

w dniu 7 grudnia 2017 roku

w dniu 7 grudnia 2017 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola wybranych przetargów przeprowadzonych w 2017 roku.

2. Podsumowanie działań Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

3. Sprawy różne.

 

artykuł nr 5

w dniu 23 listopada 2017 roku

w dniu 23 listopada 2017 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał w sprawie:

  a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok,

  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

  Opatów  na lata 2017 – 2035,

  c) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018

   na obszarze Gminy Opatów.

2. Sprawy różne.