artykuł nr 1

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.

artykuł nr 2

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU

artykuł nr 3

Uchwała Nr 50/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2019 roku

Załączniki:
Uchwała Nr 50/2019559 KB
artykuł nr 4

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu - stan na 31.12.2018

artykuł nr 5

Informacja

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów - o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok