artykuł nr 6

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w związku z ogłaszanymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych gminy realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

artykuł nr 7

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2018 roku

Zaproszenie

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 listopada 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad ( quorum ).

  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,

  b) wyboru przedstawiciela Gminy Opatów do udziału w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach,

 c) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie,

 d) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie,

 e) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Opatów,

 f) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok,

  g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018 – 2035.  

  6. Interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski, sprawy różne.

  8. Zamknięcie obrad sesji.

   Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący

 Miejskiej w Opatowie

 ( mgr Marcin Słapek )

 

 

artykuł nr 8

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 listopada 2018 roku ( tj. środa ) o godz. 14.00 w s...
artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE - Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach

Załączniki:
Obwieszczenie 680 KB
artykuł nr 10

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci (październik 2018 roku)