artykuł nr 71

Projekt listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego oraz do zamiany mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów na rok 2018

artykuł nr 72

Informacja o zmianie nazwy: ulicy 16 Stycznia...

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744), zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojewoda Świętokrzyski Zarządzeniem Zastępczym NR ZNAK: PNK.I.4130.85.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku dokonał zmiany nazwy: ulicy 16 Stycznia położonej w miejscowoś...
artykuł nr 73

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 23  ). i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r  z późniejszymi zmianami )


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 

Podaje do wiadomości, że w dniu 9.01.2018 została wydana  decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej około 700 mb  oraz sieci wodociągowej około 550mb  w miejscowości Marcinkowice na działkach
sieć kanalizacji sanitarnej 246/1,247/1,248/1,249/1,250/2,250/3,251/1,253/1,254/1,256/1,257/3,258/3,257/2,258/2,259/1,261/1,262/1,263/1264/3,265/1,267/1,304/1
sieć wodociągowa 256/1,257/3,258/3,259/1,261/1,262/1,263/1,264/3,265/1,267/1,304/1,306/1,309/1,310/1,311/1
w ramach  zadań „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatów, ul. Leszka Czarnego” oraz „ Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Opatów, ul. Julisza Słowackiego - ul. Leszka Czarnego”
 

Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki