artykuł nr 36

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 13.06.2018  że  na żądanie pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2 ,  została wydana decyzja  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63(mm), długości około 298,00 mb  na działkach o nr ewid: 162, 161, 160, 108  w miejscowości Zochcinek

 Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki

artykuł nr 37

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003r z późniejszymi zmianami )


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 

Podaje do wiadomości, że w dniu 17.05.2018 została wydana  decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie wodociągu przesyłowego długości  około 275,00 m, PE SDR17 PN16 ,średnica: dn 90 oraz 1 szt. hydrantu  dn 80  na działkach o  nr ewidencyjnych  246/1,170,169, 168, 167, 166,165,164,138  w miejscowości: Wąworków

Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki

 

artykuł nr 38

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 25 maja 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 13...
artykuł nr 39

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci

obrazek
artykuł nr 40

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 

Podaje do wiadomości ,że na żądanie Pani Moniki Polek zam. ul Robotnicza 36A, 39-400 Tarnobrzeg , pełnomocnika  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2 , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63(mm), długości około 298,00 mb  na działkach o nr ewid:  162, 161, 160, 108  w miejscowości Zochcinek
  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24
Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki