artykuł nr 1

UCHWAŁA NR IV/28/2018

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR IV/27/2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2019 rok
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR IV/26/2018

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2019 rok"
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR IV/25/2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR IV/24/2018

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023