artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII/153/2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVIII/152/2019

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2020 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVIII/151/2019

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Opatów
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVIII/150/2019

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2020 rok"
artykuł nr 5

Uchwała Nr XVIII/149/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Opatów