artykuł nr 6

Uchwała Nr XVIII/148/2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Opatów a Gminą Wojciechowice w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Wojciechowice opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie
artykuł nr 7

Uchwała Nr XVIII/147/2019

w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
artykuł nr 8

Uchwała Nr XVIII/146/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035
artykuł nr 9

Uchwała Nr XVIII/145/2019

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego
artykuł nr 10

Uchwała Nr XVIII/144/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok