artykuł nr 71

Uchwała Nr IX/86/2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 Mjejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów
artykuł nr 72

Uchwała Nr IX/85/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Opatów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
artykuł nr 73

Uchwała Nr IX/84/2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 74

Uchwała Nr IX/83/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2019 roku
artykuł nr 75

Uchwała Nr IX/82/2019

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi