artykuł nr 91

Uchwała Nr VIII/66/2019

rozpatrzenia wniosku w sprawie inwestycji telekomunikacyjnej
artykuł nr 92

Uchwała Nr VIII/65/2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
artykuł nr 93

Uchwała Nr VIII/64/2019

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w przedszkolu publicznym oraz szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
artykuł nr 94

Uchwała Nr VIII/63/2019

w sprawie przeznaczenia do realizacji wyodrębnionej części budżetu Gminy Opatów na 2020 rok w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańców Gminy Opatów
artykuł nr 95

Uchwała Nr VIII/62/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035