artykuł nr 96

Uchwała Nr VIII/61/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
artykuł nr 97

Uchwała Nr VII/60/2019

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
artykuł nr 98

Uchwała Nr VII/59/2019

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 955/1 i 955/2 położonej w Opatowie
artykuł nr 99

Uchwała Nr VII/58/2019

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Podolu
artykuł nr 100

Uchwała Nr VII/57/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy