artykuł nr 41

Uchwała Nr XIV/116/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Opatów
artykuł nr 42

Uchwała Nr XIV/115/2019

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
artykuł nr 43

Uchwała Nr XIV/114/2019

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
artykuł nr 44

Uchwała Nr XIV/113/2019

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
artykuł nr 45

Uchwała Nr XIV/112/2019

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi