artykuł nr 46

Uchwała Nr XIV/111/2019

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Opatów
artykuł nr 47

Uchwała Nr XIV/110/2019

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
artykuł nr 48

Uchwała Nr XIV/109/2019

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
artykuł nr 49

Uchwała Nr XIII/108/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów
artykuł nr 50

Uchwała Nr XII/107/2019

w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Opatów