artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Opatów

Załączniki:
Projekt Uchwały108 KB
artykuł nr 2

Projekt - Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2020 rok”

Załączniki:
Projekt Uchwały 529 KB
artykuł nr 3

Projekt - Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Opatów

Załączniki:
Projekt Uchwały 109 KB
artykuł nr 4

Projekt - Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Opatów a Gminą Wojciechowice w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Wojciechowice opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie

Załączniki:
Projekt Uchwały122 KB
artykuł nr 5

Projekt - Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do Realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
Projekt Uchwały 105 KB