artykuł nr 31

Informacja

obrazek
artykuł nr 32

Informacja

obrazek
artykuł nr 33

Informacja

obrazek
artykuł nr 34

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości , że  na żądanie  Pani Anny Mianowskiej przedstawiciela firmy GAZOSYSTEM Sp. z o.o.  pełnomocnika  Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce  ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej   na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR  17,6 DN 110 mm, długości około 1120,00 mb  na działkach o nr ewid: 85/1, 84, 83, 82/1, 81/1, 81/2, 80, 79, 78, 77/1, 707/1, 76, 107 w miejscowości Kobylany

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się  – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Grzegorz Gajewski   

artykuł nr 35

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 13...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003RadyMiejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 13 sierpnia 2019 roku ( tj. wtorek ) o godz. 14.00 w sali ...