artykuł nr 41

Informacja

obrazek
artykuł nr 42

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami)


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 

Podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników  Opatowski na działce ewidencyjnej nr 181 w miejscowości Czerników Opatowski

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24
Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 


Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Grzegorz Gajewski
 


IMK.VII.6733.1.2019

artykuł nr 43

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2019 roku

artykuł nr 44

Informacja

obrazek
artykuł nr 45

Informacja

obrazek