artykuł nr 1

Sprawozdanie Rb-N Korekta nr 3

artykuł nr 2

Informacje z mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2020

artykuł nr 3

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku.

artykuł nr 4

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU

artykuł nr 5

Uchwała Nr 59/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2020 roku