artykuł nr 1

Obwieszczenie RŚP-II.6220.12.2020

artykuł nr 2

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 grudnia 2020 roku ( tj. środa ) o godz. 10.00 w sali wi
artykuł nr 3

Obwieszczenie RŚP_II.6220.7.2020

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na członków komisji...

Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie zaprasza organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych w związku z ogłaszanymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych gminy realizowanych w trybie w/w ustawy w 2021 r.
artykuł nr 5

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci (październik 2020 roku)