artykuł nr 66

Informacja

Lista osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego oraz do zamiany mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów na rok 2020
artykuł nr 67

Informacja

obrazek
artykuł nr 68

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości ,że na żądanie Pani Anny Mianowskiej zam.  ul. Kopernika  26/25, 39-400 Tarnobrzeg , pełnomocnika  Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2 , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100RC SDR 11 DN 63 mm, długości około 57,5 mb na działkach  o nr ewid:  320, 333/1, 333/2  w miejscowości Zochcinek

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Grzegorz Gajewski

artykuł nr 69

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 stycznia 2020 roku (tj. czwartek) o godz. 11.00 w sali konferenc
artykuł nr 70

Projekt listy osób zakwalifikowanych do najmu...

Projekt listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego oraz do zamiany mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów na rok 2020