artykuł nr 11

Obwieszczenie RŚP_II.6220.7.2020

artykuł nr 12

Obwieszczenie RŚP_II.6220.7.2020

artykuł nr 13

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 października 2020 roku (tj. czwartek) o godz. 11.30 w Opatowie
artykuł nr 14

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów własności prywatnej położonych na terenie Gminy Opatów

artykuł nr 15

PROJEKT - ANEKS Nr 3 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY OPATÓW