artykuł nr 16

Informacja

obrazek
artykuł nr 17

Obwieszczenie SPN.III.7820.1.2.2020

artykuł nr 18

Obwieszczenie RŚP-II.6220.12.2020

artykuł nr 19

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 25...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 25 września 2020 roku ( tj. piątek ) o godz. 11.00 w Opatowskim
artykuł nr 20

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Remont mostu w ciągu DK Nr 74 w km 142 + 441 w m. Opatów (JNI 08270004)" wraz z zaprojektowaniem mostu objazdowego oraz pełnieniem przez wykonawcę nadzoru autorskiego".