artykuł nr 21

Informacja

obrazek
artykuł nr 22

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu i odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opatów
artykuł nr 23

Obwieszczenie

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

artykuł nr 25

Informacja

obrazek