artykuł nr 1

W dniu 21 grudnia 2020 roku

W dniu 21 grudnia 2020 roku ( tj. poniedziałek ) ok. godz. 13.00 w Opatowskim Ośrodku Kultury w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1) Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Opatów na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy

  Finansowej Gminy Opatów na lata 2021 - 2035.

2) Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących: zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok
i  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opatów na lata 2020 – 2035; przeznaczenia do

zbycia nieruchomościami oznaczonej numerem ewidencyjnym 790/2 położonej w Opatowie.  3) Sprawy różne.

artykuł nr 2

W dniu 21 grudnia 2020 roku

W dniu 21 grudnia 2020 roku ( tj. poniedziałek ) ok. godz. 12.30 w Opatowskim Ośrodku Kultury w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1) Zaopiniowanie projektu uchwały ( inicjatywa uchwałodawcza radnego ) w sprawie Apelu
i wstrzymania prac legislacyjnych oraz wycofania przez wnioskodawców poselskiego projektu uchwały
o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz innych  ustaw odnoszących się do przestawionego Apelu.

2) Sprawy różne.

artykuł nr 3

W dniu 18 grudnia 2020 roku

W dniu 18 grudnia 2020 roku ( tj. piątek ) o godz. 12.00 w Opatowskim Ośrodku  Kultury
w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1) Omówienie informacji z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie.

2) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Gminie Opatów na 2021 rok’’,

b) przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

  gazowe dla Gminy Opatów”,

c) uchylenia uchwał w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla

  podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Opatów.

3) Sprawy różne.

artykuł nr 4

W dniu 25 listopada 2020 roku

W dniu 25 listopada 2020 roku ( tj. środa ) ok. godz. 13.30 w Opatowskim Ośrodku Kultury
w Opatowie, odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1) Omówienie informacji dotyczącej wykorzystania środków zewnętrznych w zakresie realizacji

inwestycji w Gminie.

2)  Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących:

  a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok,

  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

  Opatów na lata 2020 – 2035,

  c) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatki rolnego na rok podatkowy

  2021 na obszarze Gminy Opatów,

 3) Sprawy różne.

artykuł nr 5

W dniu 24 listopada 2020 roku

W dniu 24 listopada 2020 roku ( tj. wtorek ) ok. godz. 14.00 w Opatowskim Ośrodku  Kultury
w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  a) wyznaczenia obszaru aglomeracji Opatów,

  b) zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów.

2) Sprawy różne.