artykuł nr 76

Uchwała Nr XXI/180/2020

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Opatowie przy ulicy Sienkiewicza
artykuł nr 77

Uchwała Nr XXI/179/2020

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 250 i 252, położonej w Opatowie
artykuł nr 78

Uchwała Nr XXI/178/2020

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie, w trybie bezprzetargowym
artykuł nr 79

Uchwała Nr XXI/177/2020

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2020roku
artykuł nr 80

Uchwała Nr XX/176/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035