artykuł nr 1

W dniu 23 września 2021 roku

W dniu 23 września 2021 roku ( tj. czwartek ) o godz. 13.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności PGKiM Sp. z o.o. w Opatowie za 2020 rok.  

2. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opatów i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku.

 3. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów  na lata  2021 – 2035,

c) przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/118 położonej w Opatowie.

artykuł nr 2

W dniu 22 września 2021 roku

W dniu 22 września 2021 roku ( tj. środa ) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie informacji dotyczących przygotowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów – publicznych szkół podstawowych oraz Przedszkola Publicznego w Opatowie do roku szkolnego 2021/2022, przedłożonych przez dyrektorów placówek.

 2. Omówienie sprawozdania z przebiegu realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych Gminy Opatów na lata 2016 – 2022.

 3. Sprawy różne.

artykuł nr 3

W dniu 13 września 2021 roku

W dniu 13 września 2021 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Warto Być Przyzwoitym z Gdańska, dotyczącego ustanowienia roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego – Rokiem Przyzwoitości.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 4

W dniu 22 lipca 2021 roku

W dniu 22 lipca 2021 roku ( tj. czwartek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok,

  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów  na lata 2021 – 2035,

  c) przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/18 położonej
  w Opatowie,

  d) przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/19 położonej
  w Opatowie,

2. Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej  wykonania budżetu Gminy Opatów za 2020 rok,

3. Sprawy różne.

 

artykuł nr 5

W dniu 21 lipca 2021 roku

W dniu 21 lipca 2021 roku ( tj. środa ) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zapoznanie się z  Informacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie ul.

  Słowackiego 13 w zakresie świadczonej opieki medycznej za 2020 rok,

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opatowie za rok 2020,

b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz

  określenia granic odwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku,

  c) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie do prowadzenia postępowań
  i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
  o charakterze socjalnym.

 3. Sprawy różne.