artykuł nr 1

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora...

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji własnej z dnia 17.12.2021r. znak NHS.9020.9.1.176.2021 stwierdzającej brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Kobylany i nakazującej unieruchomienie wodociągu do czasu poprawy jakości mikrobiologicznej wody.
artykuł nr 2

INFORMACJA

INFORMACJA

  Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 30 grudnia 2021 roku ( tj. czwartek ) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

 

  Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Zatwierdzenie Protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2021 roku.

  5. Zatwierdzenie Protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2021 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów,

  b) wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu

  finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

  dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
 i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów,

  c) przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 w Gminie Opatów na 2022 rok’’,

d) przystąpienia Gminy Opatów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

  – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego,

  e) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok,

  f) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów

na lata 2021 – 2035,

  h) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

7. Uchwalenie budżetu Gminy Opatów na 2022 rok:

 a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2022 rok przez Skarbnika

Gminy Opatów,

  b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie  opinii
o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Opatów na 2022 rok,

  c) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie  możliwości

 sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy

  Opatów na 2022 rok,

d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie do projektu

  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2022 rok,

  e) dyskusja,

  f) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, 

 g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2022 rok,

  h) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii
o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Opatów na lata
2022 – 2035,

   i) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata
2022 – 2035.

 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.

 11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Ze względu na trwającą pandemią koronawirusa, sesja Rady odbędzie się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Opatowie

/- / Beata Górecka 

artykuł nr 3

Protokół z dnia 14 grudnia 2021 r.

z przeprowadzenia konsultacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2022 rok” ogłoszonych Zarządzeniem Nr 107/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 22 listopada 2021 r. zgodnie z uchwałą Nr LIII/441/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności ...
artykuł nr 4

INFORMACJA

INFORMACJA

  Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 13 grudnia 2021 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad  sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.

 7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Ze względu na trwającą pandemią koronawirusa, sesja Rady odbędzie się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Opatowie

 /- / Beata Górecka 

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 7.12.2021 że na żądanie Gminy Sadowie, Sadowie 86, 27-580 Sadowie została wydana decyzja  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji zbiorczej na terenie gminy Sadowie (cz. II Sadowie, Jacentów) – etap III na działkach o nr ewid. 172/1, 145/1, 145/2 i 146 położonych w miejscowości Zochcinek, gmina Opatów

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie  Pl. Obr. Pokoju  34, informacja tel.  pod nr telefonu  15 86 81 326

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski