artykuł nr 61

Obwieszczenie RG-VI.6220.4.2015

artykuł nr 62

Obwieszczenie RŚP-II.6220.11.2020 o zakończeniu postępowania

artykuł nr 63

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003 r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 15.02.2021 na żądanie USŁUGI PROJEKTOWE  mgr inż. Grażyna Stypa , ul. T. Kościuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce , została wydana  decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy Dn  40x3,7   PE100  SDR 11, długości około 25,00 mb  na działkach nr ewid. 378/1, 386/1, 395/1 w miejscowości Kornacice

Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Grzegorz Gajewski   

artykuł nr 64

Lista osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego, najmu socjalnego lokalu oraz do zamiany mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów na rok 2021

artykuł nr 65

UCHWAŁA NR XXVIII/382/21 SEJMIKU WOJWÓDZTWA...

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego szczepień przeciw COVID 19