artykuł nr 21

Protokół z dnia 08 września 2021 r.

z przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2022”
artykuł nr 22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.4210.118.2021.AK

artykuł nr 23

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości , że  na żądanie  USŁUGI PROJEKTOWE mgr.inż. Grażyna Stypa , ul. T. Kościuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy Dn  40x3,7 PE100  SDR 11, długości około 30,00 mb  na działkach nr ewid. 377/1, 376/1, 375/1 w miejscowości Kornacice

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów  w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju 34 pod nr tel. 15 868 13 26

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane   po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz  Miasta i Gminy  

/-/ Grzegorz Gajewski   

artykuł nr 24

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 13...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz § 27 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 13 sierpnia 2021 roku ( tj. piątek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej
artykuł nr 25

INFORMACJA

INFORMACJA

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Miasta

i Gminy Opatów informuje, że w dniu 06 lipca 2021 roku zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy – Plac Obrońców Pokoju 34, 27–500 Opatów, oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.umopatow.pl i www.umopatow.pl wykaz  –  załącznik

Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2021 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni.

 Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 15 8681–306.

 

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

Załączniki:
INFORMACJA161 KB