artykuł nr 21

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 czerwca 2021 roku ( tj. środa ) o godz. 13.00 w sali konf
artykuł nr 22

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.umopatow.pl i www.umopatow.pl, wykaz – załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2021 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 15 8681 - 308.

 

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

Załączniki:
I N F O R M A C J A139 KB
artykuł nr 23

OBWIESZCZENIE KR.ZUZ.4.5210.23.2021.ES

Dla zadania pn. : "Remont mostu w ciągu DK nr 74 wraz z budową tymczasowego mostu objazdowego w km 142+441 w m. Opatów (JNI 082700004)".
artykuł nr 24

Informacja o wszczęciu postępowania...

KR.ZUZ.4.4210.274.2020.. JŻ\2228
artykuł nr 25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego