artykuł nr 26

OBWIESZCZENIE RŚP-II.6220.1.2021

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację, że dnia 02.08.2021r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, znak : RŚP-II.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ści...
artykuł nr 27

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29 lipca...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003RadyMiejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 lipca 2021 roku ( tj. czwartek ) o godz. 9.00 w sali
artykuł nr 28

OBWIESZCZENIE RŚP-II.6220.3.2021

Opatów dnia 22.07.2021r.

RŚP-II.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości  informację, że  dnia 22.07.2021 r. została  wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, znak: RŚP-II.6220.3.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej - Bogusławice Etap II” do realizacji w miejscowości Kornacice, gmina Opatów.

Z treścią decyzji o której mowa powyżej, można  zapoznać się w Referacie Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Miasta i Gminy  Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, pok. Nr 20, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.oo – 15oo.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

Niniejsze obwieszczenie ogłoszono:

 

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sadowie
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Bogusławice i Kornacice
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowiewww. bip.umopatow.pl
artykuł nr 29

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości , że  na żądanie  USŁUGI PROJEKTOWE mgr.inż. Grażyna Stypa , ul. T. Kościuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy Dn  40x3,7   PE100  SDR 11, długości około 30,00 mb  na działkach nr ewid. 377/1, 376/1, 375/1 w miejscowości Kornacice

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się  – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów  w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju 34 pod nr tel. 15 868 13 26

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Grzegorz Gajewski   

artykuł nr 30

OBWIESZCZENIE RŚP-II-6220.12.2020