artykuł nr 46

Informacja o wszczęciu postępowania...

Dla zadania pn. "REMONT MOSTU W CIĄGU DK NR 74 Z BUDOWĄ TYMCZASOWEGO MOSTU OBJAZDOWEGO W KM 142+441 W M. OPATÓW (JNI 08270004)"
artykuł nr 47

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r poz. 256  z późniejszymi zmianami  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r  z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości ,że na żądanie F.U.H. „ KRESKA” Krzysztof Buczyński, ul. Wyspiańskiego 15/82,39-400 Tarnobrzeg , pełnomocnika  Gminy Opatów, Pl. Obr .Pokoju 34, 27-500 Opatów , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Lipowa i Kornacice o łącznej długości około 5700,7 m oraz 3 przepompowni  na działkach ewidencyjnych

Lipowa:

8, 9/1, 9/2, 10/1, 11, 13, 15,  17/6, 17/7, 17/10, 17/11, 17/13, 17/17, 17/28, 17/29, 18, 21, 23, 24, 25/4, 25/7, 25/8, 25/63, 25/75, 25/80, 25/81, 25/82, 25/83, 25/84, 25/85, 25/86, 25/87, 25/88, 25/89, 25/90, 25/94, 53, 54, 55/1, 55/2, 65, 66, 68/1,  68/2, 70, 72, 74, 76, 78, 80/1, 80/2, 81, 82, 95/1, 95/2, 125, 133, 134, 135, 152,  161/4.

Kornacice:

104.3, 104/4, 106, 466,  471, 472, 473/2, 473/3, 473/4, 473/5, 491.

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34 informacja tel.  pod nr telefonu  15 86 81 326

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz  Miasta i Gminy  

  /-/ Grzegorz Gajewski   

artykuł nr 48

Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu
7 maja 2021 r.
zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.umopatow.pl i www.umopatow.pl, wykaz – załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2021 nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie, tel. 15 8681 - 308.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

artykuł nr 49

Obwieszczenie RG-VI.7624.8.2010

Opatów, dnia 05.05.2021r.

RG-VI.7624.8.2010

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 05.05.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Opatów wydał  decyzję  o umorzeniu postępowania w sprawie przedłużenia terminu wykonalności  decyzji  Nr: RG-VI.7624.8.2010 z dnia 30.03.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy wiatrowej o mocy 2 MW, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działce  Nr 48 położonej w miejscowości Rosochy, gmina Opatów, woj. Świętokrzyskie”

Zgodnie z art. 49 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data podania do publicznej wiadomości: 05.05.2021 roku.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

Otrzymują:

Strony postępowania w trybie 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, tj. poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń

  • Urzędu Miasta i Gminy Opatów
  • w miejscowości Rosochy
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie www.bip.umopatow.pl
artykuł nr 50

Obwieszczenie RG-VI.7624.2.2021

 Opatów, dnia 05.05.2021r.

RG-VI.7624.2.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 05.05.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Opatów wydał  decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przedłużenia terminu wykonalności  decyzji Nr: RG-VI.7624.2.2011 z dnia 12.04.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy wiatrowej o mocy 2 MW, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działce o nr ew. 150/1 i 150/2 położonej  w miejscowości Rosochy, gmina Opatów, woj. Świętokrzyskie”

Zgodnie z art. 49 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data podania do publicznej wiadomości: 05.05.2021 roku.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

Otrzymują:

Strony postępowania w trybie 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, tj. poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń

  • Urzędu Miasta i Gminy Opatów
  • w miejscowości Rosochy
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie www.bip.umopatow.pl