artykuł nr 1

W dniu 22 grudnia 2022 roku

W dniu 22 grudnia 2022 roku ( tj. czwartek ) o godz. 09.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Lipnik zadania w zakresie  organizacji gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Gminy Lipnik, Gminy Opatów i Gminy Klimontów,

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Lipnik zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmującej swoim zasięgiem obszar Gminy Lipnik i Gminy Opatów,

c) wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania  opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 2

W dniu 22 grudnia 2022 roku

W dniu 22 grudnia 2022 roku (tj. czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok,

 b) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022 -2035,

c) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub  rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

2. Przedstawienie projektu budżetu na 2023 rok.

3. Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu na 2023 rok.

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023-2035.

5. Sprawy różne.

artykuł nr 3

W dniu 9 grudnia 2022 roku

  1. W dniu 09 grudnia 2022 roku ( tj. piątek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Kontrola wydatków poniesionych na promocję Gminy Opatów w 2021 roku.

2. Sprawy różne

artykuł nr 4

W dniu 23 listopada 2022 roku

W dniu 23 listopada 2022 roku ( tj. środa ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi i wsparcia finansowego z Gminy Opatów.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Iwaniska zadania w zakresie  organizacji gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Gminy Iwaniska i Gminy Opatów,

b)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat  za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów,

c) przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku,

d) przystąpienia Gminy Opatów do realizacji programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego,

e) przystąpienia Gminy Opatów do realizacji Programu „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów – Projekt I,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów – projekt II,

h) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą  do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2019 roku – Prawo oświatowe,

3. Sprawy różne.

artykuł nr 5

W dniu 23 listopada 2022 roku

W dniu 23 listopada 2022 roku ( tj. środa ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

a)  poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso,

b)  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy  2023 na obszarze Gminy Opatów,

2. Sprawy różne.