artykuł nr 11

W dniu 19 września 2022 roku

1.  W dniu 19 września 2022 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:
1. Zaległości podatkowe za I półrocze 2022 roku.
2. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
   a)  przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opatów do roku 2030.
   b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatów porozumienia z Powiatami Opatowskim, Staszowskim, Sandomierskim, i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030.
3. Sprawy różne.
a) temat handlu koszykowego.

artykuł nr 12

W dniu 14 września 2022 roku

Harmonogram  posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Opatowie

 

W dniu 14 września 2022 roku ( tj. środa ) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie.

  1. Sprawy różne.
artykuł nr 13

W dniu 06 września 2022 roku

W dniu 06 września 2022 roku ( tj. wtorek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie.

  1. Sprawy różne.

 

artykuł nr 14

W dniu 21 lipca 2022 roku

W dniu 21 lipca 2022 roku ( tj. czwartek ) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Opatowie.

  Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności PGKiM Sp. z o.o. w Opatowie za 2021 rok.

2. Wypracowanie opinii Komisji z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2021 rok.

3. Zapoznanie Komisji z wykazem nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji położonych w Opatowie.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok,

b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów  na lata 2022 – 2035,

c. zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Opatowie,

d. zawarcia kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych, w trybie bezprzetargowym położonych w Opatowie, w Wąworkowie i w Karwowie,

e. wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne  przekazanie  Gminie Opatów nieruchomości położonej w Okalinie – Kolonii, stanowiącej  własność Skarbu Państwa,

f.  zawarcia kolejnych umów najmu garaży w Opatowie przy ul. Szerokiej i 1Maja.

  1. Sprawy różne.
artykuł nr 15

W dniu 20 lipca 2022 roku

W dniu 20 lipca 2022 roku ( tj. środa ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

  Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatów na rok szkolny 2022/2023,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których  właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów,

c) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów’’.

2. Sprawy różne.