artykuł nr 16

W dniu 04 lipca 2022 roku

W dniu 04 lipca 2022 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Opatów za 2021 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 17

W dniu 28 czerwca 2022 roku

W dniu 28 czerwca 2022 roku ( tj. wtorek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i  Gminy  w  Opatowie  odbędzie  się  posiedzenie  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie, z udziałem przewodniczących jednostek pomocniczych - sołtysów gminy Opatów.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie sytuacji na rynku rolnym.
2. Omówienie przygotowań do turnieju sołtysów.
3. Sprawy różne.

artykuł nr 18

W dniu 02 czerwca 2022 roku

W dniu 02 czerwca 2022 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 r. i w Wieloletniej Prognozie  Finansowej  Gminy  Opatów  na  lata  2022 – 2035.

2. Sprawy różne

artykuł nr 19

W dniu 01 czerwca 2022 roku

W dniu 01 czerwca 2022 roku ( tj. środa ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej   Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie ul. Słowackiego 13
w zakresie świadczonej opieki medycznej za 2021rok.

2. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy

  Opatów za 2021 rok.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opatowie za rok 2021,

  b) przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie Opatowa,

  c) nadania nazwy ulicy w Opatowie,

  d) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

4. Sprawy różne

artykuł nr 20

W dniu 10 maja 2022 roku

W dniu 10 maja 2022 roku ( tj. wtorek ) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
  w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie.

  2. Sprawy różne.