artykuł nr 26

Uchwała nr L/439/2022

w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego
artykuł nr 27

Uchwała nr L/438/2022

w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego
artykuł nr 28

Uchwała nr L/437/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
artykuł nr 29

Uchwała nr XLIX/436/2022

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sadowie a Gminą Opatów w zakresie powierzenia zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków
artykuł nr 30

Uchwała Nr XLIX/435/2022

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze Świetlicy Wiejskiej w Balbinowie